Mesterképzés és mestervizsga

A mestervizsga letételét azoknak a szakembereknek ajánljuk, akik

-          magasabb szintű szakmai tudást és elismertséget szeretnének szerezni,

-          magas szintű ismereteiket szeretnék átadni,

-          vállalkozást szeretnének elindítani.

A mester cím használatára csak az jogosult, aki sikeres mestervizsgát tett.

Mestervizsgára felkészítő tanfolyamot olyan oktatási tevékenységre jogosult személy vagy szervezet szervezhet, akit vagy amelyet a vizsgaszervezésre jogosult területi kamara felhatalmazott.

A mesterképzés két részből áll:

-          Pedagógiai és vállalkozási ismeretek

-          Szakmai ismeretek

A felkészítő tanfolyam elvégzése nem feltétele a mestervizsgának.

Mestervizsgát az tehet, aki

-          rendelkezik az adott szakmában a mestervizsga követelményben feltételként meghatározott szakmai képesítéssel, melyet bizonyítvánnyal vagy annak hiteles másolatával tudja igazolni,

-          az adott szakma mestervizsga követelményében előírt szakmai gyakorlattal rendelkezik, melyet 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolással vagy vállalkozói igazolvánnyal igazolja,

-          a mestervizsgadíjat előzetesen befizette,

-          jelentkezett a mestervizsgára.

Mestervizsgára jelentkezés

-          vizsgára jelentkezni annál a területi kamaránál szükséges, amelynek a vizsgára jelentkező által képviselt vállalkozás a tagja; alkalmazott jelentkezése esetén annál a területi kamaránál, melynek a munkáltatója a tagja,

-          ha nem rendelkezik kamarai tagsággal, akkor a lakóhelye szerinti területi kamara jogosult a jelentkezés elfogadására.

A mestervizsga részei

A hagyományos mestervizsga tartalmi részei:

  1. rész: vállalkozási ismeretek, pedagógiai ismeretek (szóbeli)
  2. rész: szakmai gyakorlat
  3. rész: szakmai elmélet (szóbeli és/vagy írásbeli)

A modul rendszerű mestervizsga részei:

-          A követelménymodulok számával megegyező vizsgarészek, amelyek vizsgafeladatokat foglalnak magukban.

-          A vizsgafeladat formailag lehet szóbeli, írásbeli, gyakorlati vagy interaktív. Egy adott vizsgarész különböző vizsgaformákból is összeállhat.

A komplex vizsga részei:

-          pedagógiai és vállalkozási ismeretek,

-          szakmai írásbeli vizsga,

-          és/vagy szakmai szóbeli vizsga,

-          szakmai gyakorlati vizsga.

Mentesítés a mestervizsga részei alól

-          Mentes a pedagógiai ismeretek, valamint a vállalkozási ismeretek vizsgarészek letétele alól az a jelölt, aki ezeket magába foglaló felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik, vagy aki más szakmából sikeres mestervizsgát tett 1996.01.01 után, mely a pedagógiai, illetve vállalkozási ismereteket tartalmazta. A mentesség iránti kérelmet a jelentkezéssel egyidejűleg kell benyújtani és azt a mestervizsga bizottság elnöke a vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal írásban hagyja jóvá.

-          Modul rendszerű mestervizsga során közös modul esetén a vizsga részeinek ismételt teljesítése alóli felmentés iránti kérelmet a jelentkezéskor írásban kell benyújtani. A vizsgamentesség tárgyában a mestervizsga elnöke dönt a vizsgázó kérelméhez csatolt igazoló dokumentumok és a szakmai és vizsgakövetelményekről szóló rendelet alapján.

-          A szakirányú egyetemi, főiskolai, felső- és/vagy középfokú technikusi, illetve akkreditált felsőfokú végzettséggel rendelkező jelöltnek – a képesítésének megfelelő szakma mestervizsgáján – a szakmai elméleti vizsga (vagy annak egy része) alól felmentés adható, amennyiben erre a szakmai követelményrendszer lehetőséget ad.

-          A felmentéssel a vizsgadíj összege nem változik.

A vizsga értékelése

A vizsga eredményét a bizottság a gyakorlati vizsga, az írásbeli vizsga, az interaktív vizsga és a szóbeli vizsgák eredménye alapján „megfelelt”, vagy „nem felelt meg” minősítéssel állapítja meg.

Részvizsga „nem felelt meg” minősítése esetén a mesterjelölt (amennyiben a szakma mestervizsga követelményéről szóló jogszabály másképp nem rendelkezik), a vizsgát a további vizsgarészek letételével folytathatja.

A sikeres részvizsga letételéről Részvizsga tanúsítványt kell kiadni.

A modul rendszerű mesterképzési program szerint szervezett mestervizsga értékelése vizsgarészenként (követelménymodulok), azon belül vizsgafeladatonként történik. Az adott vizsgarészből „megfelelt” minősítést kaphat az a jelölt, aki az összes vizsgafeladatot „megfelelt” minősítéssel teljesítette.

A modul rendszerű vizsgáztatás során sikertelen a mestervizsga, ha a vizsgázó egy vagy több vizsgafeladat esetében 60%, illetve a mestervizsga követelményben meghatározott százalék alatti teljesítményt nyújtott.

A vizsgák megismétlése

Az a vizsgarész, amelyen a jelölt nem éri el a mestervizsga követelményben, illetve a Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzatban meghatározott teljesítményhatárt ( ideértve azt az esetet is, ha a jelölt az adott vizsgarészből önhibájából nem vizsgázik, vagy a vizsgát abbahagyja) „nem felelt meg” minősítésűnek kell nyilvánítani. Ebben az esetben az ismételt vagy pótló vizsgára vonatkozó előírások szerint kell eljárni.

„Hagyományos” rendszerű sikertelen mestervizsga esetén a vizsgát abból a vizsgarészből kell a jelöltnek megismételnie, melyből a „nem felelt meg” minősítést kapta.

Sikertelen modul rendszerű mestervizsga során azt a vizsgafeladatot kell a jelöltnek megismételnie, melyből nem érte el a „megfelelt” minősítést.

Sikertelen komplex vizsga esetében azt a vizsgatevékenységet kell megismételnie a jelöltnek, melyből a „nem felelt meg” minősítést kapta.

A mestervizsga díjai és költségei

A mestervizsgadíj a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által megállapított mindenkor érvényes díjszabáshoz igazodik. A mestervizsga díja – a mestervizsga valamennyi részének egy cselekménysorozatban történő letétele esetén

- kamarai tagok részére bruttó 100.000 Ft

- regisztrált vállalkozások és magánszemélyek részére bruttó 120.000 Ft;

Rendeletben kiadott mestervizsga követelmények

http://mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/rendeletben-kiadott-mestervizsga-kovetelmenyek-2583

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga Szabályzata

http://mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/mestervizsga-2027