OKJ vizsgainformációk

Komplex szakmai vizsga

A komplex szakmai vizsgán (a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározottak szerint) 4 fajta vizsgatevékenységgel lehet mérni a vizsgázók tudását:

-          írásbeli,

-          számítógép alkalmazását igénylő interaktív,

-          (központi/nem központi) gyakorlati vagy

-          szóbeli.

Vizsgaidőpontok

-          Az írásbeli, az interaktív vagy a központi gyakorlati vizsgatevékenység országos központi vizsganapjait a szakképesítésért felelős miniszter határozza meg mind az iskolai rendszerű, mind az iskolarendszeren kívüli szakképzésben.

-          A tárgyévet követő évre vonatkozó országos központi írásbeli vagy interaktív vizsganapokat a szakképesítésért felelős miniszter évente október hó utolsó munkanapjáig határozza meg és teszi közzé.

-          A nem központi gyakorlati és a szóbeli vizsgatevékenységek vizsgaidőpontját a vizsgaszervező állapítja meg.

-          Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben vizsgát természetesen a központilag meghatározott írásbeli, interaktív vagy központi gyakorlati vizsgaidőponttól eltérő időpontban is lehet szervezni.

Modulzáró vizsga

-          Az iskolarendszeren kívüli képzésben a szakképzést folytató intézmény által szervezett vizsga. Olyan kompetenciamérés, amellyel az intézmény meggyőződik arról, hogy a képzésben részt vevő elsajátította a szakmai és vizsgakövetelmény egyes követelménymoduljaiban előírtakat.

-          Az iskolarendszeren kívüli képzéseket követő vizsgák esetén – a szakképzési törvény előírása következtében – minden esetben a vizsgára bocsátás kötelező feltételévé vált a modulzáró vizsga eredményes teljesítése.

-          A modulzáró vizsgáknál előírásra került, hogy milyen tevékenységgel kell végrehajtani az adott feladatot, és milyen minimális eredményt kell elérni annak, aki szakmai vizsgára bocsátható.

-          Az iskolai rendszerű szakképzésben továbbra is az a gyakorlat folytatódik, hogy az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.

Vizsgára történő jelentkezés

-          A vizsgára személyesen vagy meghatalmazott útján, írásban kell jelentkezni a vizsgaszervezőnél megfelelő adattartalmú jelentkezési lap benyújtásával.

Felmentés a vizsgán

-          A komplex szakmai vizsgát, függetlenül az előképzettségtől és gyakorlattól mindenkinek teljesítenie kell, felmentés – két speciális kör, illetve a szakmai és vizsgakövetelményben foglalt kivételekkel – nem adható.

Felmentés az általános szabályok szerint két speciális kör számára adható:

-          Az egyik kört a sajátos nevelési igényű vizsgázók alkotják. Számukra meghatározták azokat a speciális szabályokat, amelyek garantálják, hogy állapotuk, sajátos helyzetük (például fogyatékosságuk) figyelembevételével lehetőséget kapjanak a nem SNI-s tanulókétól eltérő vizsgatevékenység elvégzésére, vagy a vizsgaidőtartam megnyújtására, valamint egyéb segédeszközök használatára.

-          Ezek a szabályok csak a vizsga letételéhez adhatnak segítséget, de az előírt vizsgakövetelményeket, vizsgafeladatokat minden esetben teljesíteni kell.

-          Gyakorlati vizsgatevékenység esetén a hosszabbítás nem haladhatja meg a szakmai és vizsgakövetelményben előírt időtartam harminc százalékát – kivéve, ha a szakmai és vizsgakövetelmény másként rendelkezik.

-          A szakmai vizsgabizottság engedélyezheti az írásbeli (interaktív) vizsgatevékenység szóbeli vizsgatevékenységgel vagy a szóbeli vizsgatevékenység írásbeli (interaktív) vizsgatevékenységgel történő felváltását.

-          Felmentés tekintetében a másik kört az országos tanulmányi versenyen, illetve diák-olimpián sikeresen szereplők alkotják. Az a vizsgázó, aki a szakképesítésért felelős miniszter által meghirdetett országos tanulmányi versenyen, diákolimpián a verseny-kiírásban meghatározott követelményt teljesítette, és a versenykiírásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet elérte, mentesül a vizsga vagy annak a versenykiírásban meghatározott vizsgafeladatának letétele alól.

-          A vizsgázó a felmentés iránti kérelmet a vizsgára való jelentkezéskor írásban nyújtja be a vizsgaszervezőnek. A vizsgaszervező a kérelem alapján javaslatot készít elő a vizsgabizottság részére. A vizsgafelmentés ügyében a vizsgabizottság dönt. A vizsgabizottság a döntéséről határozatot hoz, amelyről a vizsgázót legkésőbb a vizsga első vizsgatevékenységének megkezdése előtt három nappal tájékoztatja. A vizsgabizottság a határozatot a vizsgajegyző-könyvben rögzíti.

A vizsgázó teljesítményének értékelése

-          A szakmai és vizsgakövetelményben előírt valamennyi vizsgafeladat értékelése külön-külön, 1-től 5-ig terjedő érdemjeggyel történik.

-          Az egyes vizsgafeladatok eredménye a szakmai és vizsgakövetelményben rögzített értékelési súlyaránynak megfelelően számít bele a vizsga eredményébe.

-          Az egyes vizsgafeladatok súlyozással figyelembe vett érdemjegyeinek két tizedes jegy pontossággal számolt összege kerekítés után adja a vizsga végeredményét.

-          A vizsgázó az egyes vizsgafeladatokban elért teljesítménye alapján egyetlen összesített osztályzatot kap. [Az osztályzatok a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2) és elégtelen (1)].

Eredménytelen vizsga megismétlésének lehetősége

-          Sikertelen a vizsga, ha a vizsgabizottság bármely vizsgafeladat eredményét elégtelenre értékeli.

-          Általános szabálynak tekinthető, hogy sikertelen vizsga esetén csak az elégtelenre érté-kelt vizsgafeladatot kell megismételni (kivéve azt, aki a vizsgán igazolható ok nélkül nem jelent meg, vagy azt megszakította, vagy szabálytalanság miatt a vizsgabizottság a vizsga folytatásától eltiltotta).