Munkavédelmi előadó - 2024 képzés

 • Ágazat megnevezése:
 • Szakképesítés azonosító száma: 10224002
 • Szakképesítés megnevezése: Munkavédelmi előadó
 • KEOR kód: 1022 Foglalkozás-egészségügy és balesetvédelem
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Munkavédelmi előadó képzés munkaterülete

 • A munkavédelmi előadó a munkavédelmi feladatokat, a munkabiztonsági szaktevékenységeket látja el. Tudatos szakamberként érvényesíti a munkavédelmi követlményeket, felismeri a munkavégzés során fellépő veszélyeket, azokat értékeli és a kockázaok kezelésére megoldási javaslatokat tesz. Feladat ellátása során szem előtt tartja az adott vállalkozás tevékenységi körét, alkalmazza és érvényasííti a munkavédelmi szabályokat. A tevékenység ellátása és a munkavédelmi dokumentációk elkészítése során informatikai megoldásokat alkalmaz.

  Együttműködik a munkáltatókkal, a munkavállalókat, a munkavédelmi képviselőkkel, a munkaegészségügyi szaktevékenységet és feladatot ellátó személlyal, a munkavédelmi hatósággal. Folyamatosan képzi magát, figyelemmel követi a világhálón, a továbbképzéseken a munkavédelmi jogszabályok és szabványok változását, a technológia fejlődésével és a munkavédelemmel összefüggő változásokat. A műszaki innováció aktuális munkavédelmi megoldásait nyomon követi, törekszik az új munkavédelmi megoldások megismerésére.

 • Munkavédelmi előadó képzés megkezdésének feltételei

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály

 • Egyéb feltételek

 • Munkavédelmi előadó képzés időtartama

 • Minimális óraszám: 300 óra
 • Maximális óraszám: 400 óra
 • Munkavédelmi előadó képzés munkaerő-piaci relevanciája

 • A nemzetgazdaság valamennyi ágazatában elengedhetetlen a megfelelő munkafeltételek biztosítása a munkaerő maximális munkavégző képességének fenntartása érdekében. A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok csökkentése a cél, mivel a munkából való kiesés, a gyógykezelés, a rehabilitáció kiadásai a munkavédelem fejlesztésébe történő befektetéseknél jóval magasabbak.

  A munkáltató a munkabiztonsági szaktevékenységek minősített feladatokat csak munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztetheti.

  A munkáltatóknak - tevékenységének veszélyességi osztályozása és a munkavállalói létszáma alapján - az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében meghatározott számú és végzettségű munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell foglalkozatnia/igénybe vennie.

  A munkavédelmi előadó elősegíti a munkakörülmények fejlesztését, ezzel szökkentve a munkahelyi balesetek, fokozott expozíciós esetek és foglalkozási megbetegedések bekövetkeztének lehetőségét. Támogatja a munkáltatót a munkavédelmi kötelezettségek teljesítésében. Részt vesz a heyes munkavédelmi szemlélet és gyakorlati kialakításában. Tevékenységével javítja a munkakörülményeket, amellyel hozzájárul a vállalkozás terelékenységéhez, a versenyképességéhez, a munkavállalók munkavégző képességének megőrzéséhez.

 • Munkavédelmi előadó képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Munkavédelmi előadó képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Munkavédelmi előadó képzés vizsgainformáció

 • Munkavédelmi előadó Vizsgára bocsátás feltételei

 • A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek

 • ddddddÍrásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Munkavédelmi ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A feladatsornak legalább 20 feleletválasztós és legalább 2 feleletalkotásos feladatot kell tartalmaznia. A feleletválasztós kérdéseknél több jó válasz is lehetséges és legalább öt válaszlehetőséget kell megadni. A feladatsort úgy kell összeállítani, hogy az maximum 100 pontot érjen.

  A vizsgatevékenység során jelenjenek meg a kérdésekben, feladatokban a kövtkező tanulási eredmények:

  • munkavédelmi szabályozással kapcsolatos ismeretek
  • kockázatértékeléshez kapcsolódó ismeretek
  • munkabiztonsági szaktevékenységekhez kapcsolódó ismeretek
  • a munkavédelmi szabályokban meghatározott munkáltatói feladatok ismerete
  • a munkaegészségügyi szaktevékenységekre vonatkozó szabályok ismerete
  • munkabalesetekkel kapcsolatos feladatok felismerése, ellátása
  • a biztonságos munkahely, munkakörnyezet tervezésének, létesítésének kialakításának szabályainak ismerete
  • a munkahelyek és a munkavégzés biztonsági követelményeinek ismerete
  • a munkahigiénés mérésének ismerete
  • a mentési terv felépítésének, összeállítás menetének ismerete
  • munkavédelmi tartalmú szabványokkal kapcsolatos ismeretek
  • a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatával kapcsolatos ismeretek
  • a munkavédelmi érdekképviselettel kapcsolatos fogalmak, ismeretek
  • a munkaeszközök, az egyéni védőeszközök használatának, a technológiák biztonsági követelményeinek ismerete
  • a munkáltató és a munkavállaló jogainak és kötelezettségeinek az ismerete a biztonságos munkavégzés követelményeinek a megvalósításában
  • a munkavédelem hatósági felügyeletének jogszabályi előírásainak és működési gyakorlatának ismerete
  • a munkavállalókat érő expozícióval kapcsolatos ismeretek

  A egyes témakörök javasolt aránya a teljes vizsgafeladaton belül:

  A munkavédelemre vonatkozó alapelvek, szabályok rendszere: 5%
  Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés tárgyi, személyi és szervezési követelményei: 50%
  Munkavédelmi feladatok, munkabiztonsági szaktevékenységek ismerete: 35%
  A munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés: 5%
  A munkavédelem hatósági felügyelete: 5%

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 90 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • Az értékelés javítási-értékelési útmutató alapján történik.
  • Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza.
  • Teljes pontszám az egyes feladatok esetén a hibátlan feladatmegoldásért adható. Ha a vizsgázó a helyes megoldások számánál több választ jelöl meg, akkor a helytelen válaszok számával a pontszámot csökkenteni kell. Az egyes feladatok javítása során a pontszám negatív nem lehet. Olyan feladatoknál, ahol több jó válasz is lehetséges, a hibás jelölés esetén pontlevonást kell alkalmazni. A javítás során részpontszám adható, ennek feltételeit a javítási-értékelési útmutató határozza meg részletesen.
  • Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási-értékelési útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.
  • Az értékelés a pontszámok alapján százalékos formában történik.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Munkavédelmi előadó szakmai tevékenysége

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgatevékenység két rászből áll:

  1. Munkavédelmi dokumentum elkészítése
   A vizsgán kiadott szempontrendszer figyelembevételével egy munkavédelmi dokumentumot kell elkészítenie a vizsgázónak. Ezt követően az elvégzett feladatot a vizsgázó bemutatja a vizsgabizottságnak. Ennek során a vizsgázó ismerteti a munkavédelmi dokumentum tartalmát, elkészítésének folyamatát, szakmai beszélgetést folytat a vizsgabizottság tagjaival, válaszol a vizsgabizottság tagjai által feltett kérdésekre. A vizsgázó legfeljebb 10 percben mutatja be a munkavédelmi dokumentumot, a fennmaradó időben a vizsgabizottság szakmai beszélgetést folytathat a vizsgázóval a munkavédelmi dokumentum témájában.
  2. Munkabiztonsági szaktevékenység ismertetése
   A vizsgázó ismerteti a vizsgabizottság által kijelölt munkabiztonsági szaktevékenységet, eközben a vizsgabizottság kérdéseket tehet fel. A vizsgabizottságnak olyan munkabiztonsági szaktevékenységet kell választania, amelyneki témaköre nem egyezik az A.) vizsgarésszel.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A.) vizsgarésznél a munkavédelmi dokumentum elkészítésének időtartama: 80 perc. A dokumentum ismertetése és a szakmai beszélgetés időtartama: 20 perc.
  B.) vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc. A felkészülési időtartam: 10 perc, a szakmai beszélgetés időtartama: 10 perc.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 50%
  Az A.) vizsgarész aránya a projektfeladaton belül: 60%
  A B.) vizsgarész aránya a projektfeladaton belül: 40%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az A.) vizsgarész értékelésének szempontjai:
  - A munkavédelmi dokumentum szakmai tartalma 35%
  - A munkavedelmi dokumentum struktóúrája, áttekinthetősége 20%
  - A vizsgázó előadásmódja, a kommunikáció minősége, a témához kapcsolódó szavak használata 20%
  - A vizsgázó válaszainak helyessége a feltett releváns kérdésekre 25%

  A B.) vizsgarész értékelésének szempontjai:
  - Az előadás szakmai tartalma 50%
  - A vizsgázó előadásmódja, a megfogalmazás szakszerűsége 20%
  - A vizsgázó válaszainak helyessége a feltett releváns kérdésekre 30%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 60%-át elérte.

Kapcsolódó szakmák

  Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
  www.magyarorszag.hu
  www.nive.hu