Műszaki eladó - 2024 képzés

 • Ágazat megnevezése: Kereskedelem
 • Szakképesítés azonosító száma: 04163008
 • Szakképesítés megnevezése: Műszaki eladó
 • KEOR kód: 0416
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3
 • Műszaki eladó képzés munkaterülete

 • Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működtetésével kapcsolatos eladói feladatokat. Közreműködik a műszaki cikkek megrendelésében, mennyiségi és minőségi átvételében, a készletek kezelésében, az értékesítésre történő előkészítésben és az eladótéri kihelyezésben. A műszaki cikkeket forgalmazó kereskedelmi egységekben tájékoztatja és kiszolgálja a vásárlókat. Körültekintően, a megismert és felismert vevőtípusoknak megfelelően kommunikál a vevőkkel. A korszerű eladói technikák alkalmazásával szolgálja ki a potenciális vásárlókat.

  A műszaki cikk fizikai, technológiai és funkcionális előnyei alapján ajánlásokat tesz. Ismerteti a műszaki cikkek kezelését. Szakszerűen használja a pénztárgépet és a munkáját segítő analóg és digitális berendezéseket. Elvégzi az online értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat, kezeli a boltban használatos szoftvereket és mobil alkalmazásokat. Előjegyzést vesz fel, megszervezi a házhozszállítást. Kitölti a jótállási jegyet és egyéb releváns dokumentumokat. Megszervezi a műszaki cikk garanciális javítását. Vevőreklamációval összefüggő ügyeket intéz.

 • Műszaki eladó képzés megkezdésének feltételei

 • Iskolai előképzettség: Alapfokú iskolai végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály

 • Egyéb feltételek

 • Műszaki eladó képzés időtartama

 • Minimális óraszám: 80 óra
 • Maximális óraszám: 120 óra
 • Műszaki eladó képzés munkaerő-piaci relevanciája

 • A hazai műszakicikk-piac folyamatosan átalakulóban van, és keresi a lehetőségeket. A technológia robbanásszerű fejlődésével és a fogyasztói igények alakulásának megfelelően a kereskedelmi egységek kínálatukat évről évre bővítik, hiszen az a tapasztalatuk, hogy a korszerű, jó minőségű termékek mellett egyre nő a kereslet nem mindennapi, különleges termékek iránt is. Ezzel párhuzamosan a webes kereskedelem előretörése arra ösztönözte a hagyományos üzleteket, hogy megteremtsék annak a lehetőségét, hogy a vevő a weben kinézett terméket megtekintse a boltban, az eladótól (szakembertől) kérdezzen és megismerve a terméket döntsön a vásárlásról.

  Azonban a munkaerőhiány, amely az utóbbi években hazánkban is megjelent a kereskedelemben gátat szab a fogyasztói igények minél teljesebb körű kielégítésének. Egyre nagyobb kihívást jelent a kereskedelmi egységek vezetőinek a minőségi és mennyiségi munkaerő foglalkoztatása.

  A műszaki eladó szakképesítés egyrészt növeli a jövőbeli szakember munkaerő-piaci értékét, másrészt javítja az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők elhelyezkedési esélyeit.

 • Műszaki eladó képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Műszaki eladó képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Műszaki eladó képzés vizsgainformáció

 • Műszaki eladó Vizsgára bocsátás feltételei

 • A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek

 • Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Termékismeret és műszaki cikkek forgalmazása

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A feladatsor szöveges és számítási feladatokból áll, és tanulási eredményeket mér a következő témakörökben: áruforgalmi ismeretek, szakmai számítások, online kereskedelem, termékismeret és forgalmazás.

  Az alábbi feladattípusok közül legalább 4 fajta jelenjen meg a feladatsorban:

  • Fogalom meghatározás: az alapfogalmak pontos definiálása.
  • Feleletalkotás: szöveg kiegészítése, a megadott vagy ismert tartalmakkal való mondat kiegészítése. A mondatok között nem feltétlenül van összefüggés.
  • Párosítás: szakmailag összetartozó fogalmakat / kifejezéseket / képeket kell párosítani, pl. fogalom és meghatározása.
  • Sorrendbe rendezés: folyamatok, időbeli struktúrák reprodukálása.
  • Feleletválasztás: legalább három megadott lehetőség közül kell megjelölni a helyeset.
  • Igaz-hamis állítások megjelölése: meg kell jelölni, hogy az adott állítás igaz, vagy hamis. A hamis állítást javítani kell.
  • Számítási feladatok: az árak felépítése, módosítása, forgalom alakulása, készletgazdálkodás, leltáreredmény meghatározása témakörökre épülő egyszerű feladatok.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Az írásbeli vizsgatevékenység feladatainak és javítási-értékelési útmutatójának elkészítéséről a vizsgaszervező a szakmai vizsga nyelvén gondoskodik.

  Az értékelés javítási-értékelési útmutató előírásai alapján történik. Az egyes kérdésekre és feladatokra adható pontszámokat a javítási-értékelési útmutató tartalmazza. Teljes pontszám csak a hibátlan feladatmegoldásért adható. A javítás során részpont adható, de az útmutatóban meghatározott pontszám tovább nem bontható. Ha a feladatnál többféle megoldás lehetséges, akkor a javítási útmutatóban közölt eljárástól eltérő megoldások is lehetnek teljes értékűek.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Helyzetgyakorlat – áruforgalmi tevékenység

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A legalább hat tételből álló – esetpéldákat / esettanulmányokat tartalmazó – tételsorból húz a vizsgázó egyet. Feladatleírás alapján elvégzi az áruforgalmi tevékenységet, végrehajtja a feladatokat, szakmai beszélgetést folytat a vizsgabizottsággal, kitölti a kapcsolódó bizonylatokat/dokumentumokat:

  1. Áruátvétel – előkészíti a raktárhelyiséget a műszaki cikkek fogadására, odakészíti a szükséges gépeket, berendezéseket és eszközöket, összekészíti a visszárut / a göngyölegeket, fogadja az árut, átveszi mennyiségileg és minőségileg.
  2. Raktározás / Előkészítés – kicsomagolja a műszaki cikkeket a szállítói csomagolásból, előkészíti őket az értékesítésre, címkéz, feltölti az eladóteret, használja a szükséges gépeket és eszközöket a munka-, tűz-, és balesetvédelmi szabályok betartásával.
  3. Értékesítési szituáció – fogadja a vevőt, megismeri igényeit, bemutatja a kért műszaki cikket, ismerteti technikai jellemzőit, segíti a vásárlási döntés meghozatalát és tájékoztatja a vevőt a kapcsolódó szolgáltatásokról.
  4. Pénztárgép kezelés – kezeli a pénztárgépet, bejelentkezik, rögzít legalább 10 tételt. Közben használja az áruvédelmi eszközökhöz kapcsolódó berendezéseket, kedvezményt rögzít. Nyugtát ad és kezeli a készpénzt vagy bankkártya leolvasó berendezést, majd kijelentkezik.
  5. Ügyfélszolgálati tevékenység – kezeli a boltban használatos szoftvereket és mobil alkalmazásokat. Előjegyzést vesz fel, megszervezi a házhozszállítást. Kitölti a jótállási jegyet és egyéb releváns dokumentumokat. Megszervezi a műszaki cikk garanciális javítását.
  6. Vevői panasz kezelése – meghallgatja a vevő panaszát, tájékoztatja a vásárlót az őt megillető fogyasztóvédelmi jogokról, segít használni a Vásárlók könyvét, empátiával válaszol, keresi a megoldási lehetőségeket a kommunikáció során.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 40 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  Helyzetgyakorlat értékelésének szempontjai:

  • a munka során alkalmazott tanulási eredmények bemutatása
  • feladatutasítás megértése;
  • a feladat kivitelezésének minősége, a megvalósítás lépéseinek sorrendje;
  • kereskedelemben használt alapdokumentumok ismerete, a dokumentumok kezelése;
  • gépek, eszközök rendeltetésszerű használata;
  • a munka-, tűz-, és balesetvédelmi, környezetvédelemi, és egészségügyi előírások betartása;
  • kommunikáció minősége a vevőkkel és munkatársakkal;
  • előre nem látható helyzetek, fellépő problémák kezelése, döntéshozás;
  • önállóság, hatékonyság, kreativitás, igényesség.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 40%-át elérte.

Kapcsolódó szakmák

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu