Multimédia-alkalmazásfejlesztő - 2024 képzés

 • Ágazat megnevezése: Informatika és távközlés
 • Szakképesítés azonosító száma: 06135003
 • Szakképesítés megnevezése: Multimédia-alkalmazásfejlesztő
 • KEOR kód: 0613 Szoftverek és alkalmazások fejlesztése és elemzése
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 8
 • Multimédia-alkalmazásfejlesztő képzés munkaterülete

 • A Multimédia-alkalmazásfejlesztő olyan, legalább technikusi szintű tudással és készséggel rendelkező szoftverfejlesztő szakember, aki képes online és offline alkalmazásokhoz kép-, hang- és videó tartalmakat készíteni a pixel és vektor-grafikai, valamint tipográfiai formatervezés szabályai szerint.
  Munkája magában foglalja az álló- és mozgóképfelvétel digitális készítését, a világítástechnika alapszintű használatát, a képfeldolgozást és utómunkát, 2D animáció készítést, hanganyag felvételét és digitális utómunkáját a megfelelő digitális eszközök kiválasztásával és alkalmazásával együtt. A megrendelői elvárásokat figyelembe véve végez fejlesztő és kreatív kivitelező munkát. Terveit, elképzeléseit, ötleteit a megrendelővel egyeztetve digitális eszközöket használva mutatja be. A multimédia tartalmak tervezési szempontjait és trendjeit követve jól átlátható felhasználói felületet és adatvizualizációt tervez, multimédia alkalmazást készít és dokumentál. Csapatban dolgozva együttműködik az alkalmazásfejlesztési projektben résztvevő többi munkatársával. Önállóan elvégzi a rábízott feladatokat, használja a csoportmunkát támogató fejlesztői eszközöket. Szakmai témákban a különböző területek terminológiáját használva eredményesen kommunikál magyarul és angolul egyaránt. Vizuális kultúrával rendelkező kreatív szakember, aki munkája során az esztétikai és a funkcionális célokat egyaránt szem előtt tartja. Önálló szakmai véleményalkotásra képes. Folyamatosan fejleszti képességeit, figyelemmel kíséri a nemzetközi trendeket és technikai változásokat.

 • Multimédia-alkalmazásfejlesztő képzés megkezdésének feltételei

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály

 • nem kapcsolódik hozzá jogszabály

 • Egyéb feltételek

 • A képzésben résztvevőnek az alábbi tudással és gyakorlati készségekkel kell rendelkeznie a képzés kezdetekor:

  • Magabiztos programozási alapismeretek legalább egy magasszintű programozási nyelven (pl. C#, Java, C++):
   • egyszerű és adatszerkezetek
   • vezérlési szerkezetek
   • függvények és eljárások
   • programozási tételek típusfeladatok megoldásához
  • Alapszintű objektumorientált programozási ismeretek (OOP) és azok alkalmazása
  • HTML, CSS, JavaScript ismeretek

  A fenti tudás és készségek ellenőrzése előzetes tudásfelméréssel történik, mely során a résztvevőnek az alábbi feladatokat kell megoldania:

  1. Egy egyszerű programozási feladatot megvalósító konzolos alkalmazást kell létrehoznia a választott magas szintű programozási nyelven. A feladatnak mérnie kell az OOP ismereteket is, ennek megfelelően legalább egy osztálydefiníciót, illetve egy osztály példányosítását meg kell valósítania.
  2. Egy egyszerűbb HTML oldalt kell készítenie és CSS stílusleírónyelvvel formáznia. Az oldalon lévő űrlapelemekhez eseménykezelő függvényeket kell készítenie JavaScript nyelven.
 • Multimédia-alkalmazásfejlesztő képzés időtartama

 • Minimális óraszám: 400 óra
 • Maximális óraszám: 550 óra
 • Multimédia-alkalmazásfejlesztő képzés munkaerő-piaci relevanciája

 • Egy alkalmazás átlátható, felhasználóbarát működésnek fontos része az egyre változatosabb médiaelemeket tartalmazó, harmonikus megjelenés. A munkaerőpiac az alkalmazásfejlesztők és webfejlesztők körében sok esetben előnyben részesíti a multimédiás ismeretekkel is rendelkező, sokoldalúan képzett jelentkezőket. A multimédia-alkalmazásfejlesztő szakmai képzésben résztvevők olyan ismereteket és gyakorlati tudást szereznek meg, mellyel képesek ezeknek az elvárásoknak megfelelni. A képzés során az online környezetben használható alkalmazások alapvető kódolásán túl elsajátítják a felhasználói felület grafikai tervének elkészítését és implementálását. Képessé válnak a kapott forrásból vagy saját maguk által előállított nyersanyagból szöveg-, kép-, hang-, videó tartalmakat létrehozni, szerkeszteni és alkalmazni. Ezen elemek összhangját a formatervezés, színkezelés és tipográfia szabályait, trendjeit alkalmazva kreatív alkotómunkával hozzák létre.

 • Multimédia-alkalmazásfejlesztő képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Multimédia-alkalmazásfejlesztő képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Multimédia-alkalmazásfejlesztő képzés vizsgainformáció

 • Multimédia-alkalmazásfejlesztő Vizsgára bocsátás feltételei

 • A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek

 • Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Multimédia-alkalmazásfejlesztés alapjai interaktív teszt

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgatevékenység 30 darab, számítógépen megoldandó tesztfeladatból áll. A teszt feladatai lehetnek feleletválasztós feladatok (egyszeres választás, többszörös választás, válaszok illesztése), valamint kiegészítést igénylő feleletalkotó feladatok. A teszt értékelésének automatizálhatónak kell lennie.

  Témakörök:

  1. A vizuális kommunikáció, a kompozíciós technikák
   Kérdések száma: 4
  2. Színelmélet
   Kérdések száma: 2
  3. Formatervezés és tipográfia
   Kérdések száma: 4
  4. Digitális kép-, hang- és videórögzítő eszközök
   Kérdések száma: 3
  5. A digitális média fájltípusai, jellemzőik, konverziós lehetőségek
   Kérdések száma: 4
  6. Az online megjelenés jellegzetes formai és technikai adottságai, vizuális hatásmechanizmusa
   Kérdések száma: 3
  7. CSS stílusleírónyelv animációs tulajdonságai (transform, transition*, @keyframes rule, animation* tulajdonságok)
   Kérdések száma: 2
  8. Szakmai terminológia
   Kérdések száma: 4
  9. Archiválás digitális lehetőségei, módszerei, szabályai
   Kérdések száma: 1
  10. A szerzői jog, a felhasználói szerződés és a személyiségi jog törvényi előírásai
   Kérdések száma: 1
  11. A kreatív-vizuális fejlesztői tevékenységekhez kapcsolódó munka-, tűz-, baleset-, környezet és egészségvédelmi szabályok
   Kérdések száma: 1
  12. CMS, LCMS keretrendszerek
   Kérdések száma: 1

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 30%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  • A vizsgatevékenység során összesen 30 pontot lehet elérni. Az értékelésben minden feladat 1 pontot ér. Részleges megoldásért részpontszám nem adható.

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Multimédia-alkalmazás vizsgaremek bemutatása és védése

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása:

  A vizsgázóknak minimum 2, maximum 3 fős fejlesztői csapatot alkotva kell a vizsgát megelőzően egy komplex, online térben működő multimédia-alkalmazást fejleszteniük keretrendszer (CMS, LCMS, multimédiás-keretrendszer) használatával. A témaválasztást és a fejlesztői munkát a vizsgaközponttól kapott részletes feladatutasítás és értékelési útmutató alapján kell végezni, mely dokumentumokat a vizsga előtt minimum 40 nappal a vizsgázók számára biztosítani kell.

  Az elkészített multimédia-alkalmazásnak az alábbi elvárásoknak kell megfelelni:

  • A multimédia-alkalmazás készítésének legyen egy jól meghatározható célja és célközönsége.
  • Az alkalmazás struktúrája és tartalma legyen alkalmas a kitűzött cél elérésére.
  • A funkcionalitást szem előtt tartva a médiaelemek az alkalmazásban az alapvető szabályokat betartva tervezetten, következetesen, esztétikusan és egyensúlyban jelenjenek meg.
  • A külső források mellett a képzés során tanult technikákat alkalmazva saját gyártású médiaelemeket is tartalmazzon.
  • Az alkalmazás legyen felkészítve a reszponzív megjelenésre.
  • Az elkészült alkalmazás szerzői- és személyiségi jogokat ne sértsen.

  A vizsgaremek benyújtásának módja:

  A kész multimédia-alkalmazást a képesítő vizsga előtt minimum 10 nappal kell a vizsgabizottsághoz benyújtani a vizsgaközpont által megadott Git- és Web szervereken. A megosztások technikai részleteit a vizsgaközpont által készített feladatutasítás tartalmazza. A multimédia alkalmazás bemutatását („próba védés”) legalább egyszer a vizsga előtt el kell próbálni, melyről videofelvételt kell a vizsgázónak készíteni és benyújtani. A megosztott anyagnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

  • A multimédia-alkalmazás forráskódját.
  • A védésen használandó prezentációs állományt.
  • A képesítő vizsga előtt a „próba védésről” készült videót.
  • Projektmunkát röviden bemutató (2000-4000 karakter) readme.md állományt.
  • A felhasznált források és a működő multimédia-alkalmazás online elérésének URL címét (szintén a readme.md állományban elhelyezve).

  A vizsgatevékenység során a vizsgázó gyakorlati bemutatóval összekapcsolt szóbeli előadás formájában mutatja be a

  • multimédia-alkalmazás célját, célközönségét,
  • választott keretrendszert, a felhasznált programokat és eszközöket,
  • a tervezés, fejlesztés és publikálás folyamatát, alkalmazott technikákat,
  • egy-egy kiragadott, saját készítésű médiaelem elkészítésének technikáját,
  • multimédia-alkalmazás működését számítógépen és mobileszközön,
  • a csapaton belüli munkamegosztást, a fejlesztési csapatban betöltött szerepét, a fejlesztés során használt projektszervezési eszközöket.

  A fentieken túl válaszol a vizsgabizottság által feltett minimum 3 kérdésére. Amennyiben a munkacsapat más tagjai is azonos csoportban vizsgáznak, akkor a bemutatót közösen is megtarthatják, de ebben az esetben is biztosítani kell, hogy minden vizsgázó egyenlő arányban vegyen részt a bemutatóban, illetve minden vizsgázónak önállóan kell bemutatnia a saját feladatrészét.

  A vizsgaremek elkészítésére rendelkezésre álló idő:

  A vizsgaremek elkészítésére minimum 30 napot kell a vizsgázó számára biztosítani.

  A feladatutasítással együtt a vizsgázók részére 1-1 pontra bontott, részletes értkélési útmutatót kell kiadni, melyben a 11.3.5 pont alatt található táblázat 1-15. értékelési szempontjait kell tovább részletezni.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 30 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 70%

  A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

  A multimédia-alkalmazás vizsgaremek bemutatása és védése vizsgatevékenységre öszszesen 70 pont adható a következő szerint:

  1. Kitűzött célok és azok megvalósítása
   Maximális pontszám: 5
  2. Meghatározott célcsoport elérése
   Maximális pontszám: 3
  3. Kompozíciós szabályok betartása, kép és szöveg elhelyezése, aránya, egyensúlya, hangsúlya, vizuális összhatása
   Maximális pontszám: 4
  4. Tipográfiai szabályok betartása a szöveg megjelenítésénél (betűtípus, betűméret, betűstílus, igazítás, elhelyezés)
   Maximális pontszám: 4
  5. Színek használatának összhangja, színkeverési, színpárosítási szempontok betartása
   Maximális pontszám: 3
  6. Felhasználóbarát, logikusan kialakított menürendszer
   Maximális pontszám: 3
  7. Szimbólumrendszer (ikonok, logók) egységessége, értelmezhetősége
   Maximális pontszám: 3
  8. Saját rasztergrafikus médiaelem készítése
   Maximális pontszám: 5
  9. Saját vektorgrafikus médiaelem készítése
   Maximális pontszám: 5
  10. Saját videó készítése (ez lehet a „próbavédés” videója is megfelelő szintű utómunka után)
   Maximális pontszám: 5
  11. Saját animáció készítése
   Maximális pontszám: 5
  12. Reszponzív megjelenés különböző felbontású kijelzőkön
   Maximális pontszám: 3
  13. Keretrendszer szolgáltatásainak kihasználása
   Maximális pontszám: 3
  14. Prezentáció felépítése, minősége a szóbeli védés során
   Maximális pontszám: 5
  15. Csoportmunka szolgáltatások, verziókövető rendszerek használata, szerepvállalás mértéke a csoportmunkában
   Maximális pontszám: 5
  16. Vizsgabizottság kérdéseire adott válaszok (3x3 pont)
   Maximális pontszám: 9

   Összesen: 70 pont

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

Kapcsolódó szakmák

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu