Műtárgyvédelmi munkatárs - Műtárgyvédelmi asszisztens - 2024 képzés

 • Ágazat megnevezése: Kreatív
 • Szakképesítés azonosító száma: 02135011
 • Szakképesítés megnevezése: Műtárgyvédelmi munkatárs - Műtárgyvédelmi asszisztens
 • KEOR kód: 0213 Képzőművészet, szépművészet
 • Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5
 • Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5
 • Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4
 • Műtárgyvédelmi munkatárs - Műtárgyvédelmi asszisztens képzés munkaterülete

 • A Műtárgyvédelmi Munkatárs - Műtárgyvédelmi Asszisztens okleveles restaurátor szakmai felügyeletével, irányításával, a múzeumi jogszabályok, valamint a műtárgyvédelmi előírások betartása mellett végzi a műtárgyak mozgatását, csomagolását, tisztítását, konzerválását. Ellenőrzi a műtárgyak állapotát és környezetét (klimatikus körülmények, higiénia) a raktárban és a kiállítás területén. A megelőző műtárgyvédelmi követelményektől eltérő állapotok esetén jelez a felettesének. Elkötelezetten és lelkiismeretesen dolgozik a műtárgyak megőrzése, állapotuk javítása érdekében a restaurálás etikai szabályainak betartásával. Részt vesz a kiállítások építésében, bontásában, installációk készítésében. A műtárgyak tisztításáról, konzerváló, restauráló kezeléséről szakszerű, precíz, fényképes dokumentációt készít elektronikusan és szükség esetén papír alapon. Csapatmunkában dolgozik, együttműködve a múzeum szakalkalmazottaival.

 • Műtárgyvédelmi munkatárs - Műtárgyvédelmi asszisztens képzés megkezdésének feltételei

 • Iskolai előképzettség: Érettségi végzettség
 • Szakmai előképzettség: nem szükséges
 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: nem szükséges
 • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: nem szükséges
 • A képesítési követelményt előíró jogszabály

 • 11/2002 (IV. 13.) NKÖM rendelet a muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről

 • Egyéb feltételek

 • Egészségügyi alkalmassági követelmény: felvételi eljárás keretében a munkakör betöltéséhez szükséges írásbeli- és szóbeli kifejezőkészség, színlátás, valamint finommotorikai mozgás ellenőrzése

 • Műtárgyvédelmi munkatárs - Műtárgyvédelmi asszisztens képzés időtartama

 • Minimális óraszám: 320 óra
 • Maximális óraszám: 480 óra
 • Műtárgyvédelmi munkatárs - Műtárgyvédelmi asszisztens képzés munkaerő-piaci relevanciája

 • Azért van szükség Műtárgyvédelmi munkatárs - Műtárgyvédelmi asszisztens szakemberekre, mert a kulturális örökség részét képező tárgyi javak csomagolása, mozgatása, tisztítása, konzerválása speciális tudást, képességet igényel. Jogszabályban is megjelenik, hogy csak az töltheti be ezt a pozíciót, aki rendelkezik ezzel a szakképesítéssel. Az egységes követelményrendszer alapján megszerzett szakképesítés birtokában állami és egyházi fenntartású múzeumokban, muzeális intézményekben, valamint okleveles restaurátor műhelyében lehet elhelyezkedni.

 • Műtárgyvédelmi munkatárs - Műtárgyvédelmi asszisztens képzés elméleti része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Műtárgyvédelmi munkatárs - Műtárgyvédelmi asszisztens képzés gyakorlati része megszerezhető kizárólag távoktatásban: Nem
 • Műtárgyvédelmi munkatárs - Műtárgyvédelmi asszisztens képzés vizsgainformáció

 • Műtárgyvédelmi munkatárs - Műtárgyvédelmi asszisztens Vizsgára bocsátás feltételei

 • A szakmai képzés követelményeinek igazolásáról a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.

 • Vizsgatevékenységek

 • Írásbeli vizsga

  A vizsgatevékenység megnevezése: Muzeológiai és műtárgyvédelmi ismeretek

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgán az alábbi témakörökből központilag összeállított kérdéssorra kell válaszolnia a vizsgázónak. A kérdéssor első része egy kérdésből álló tesztsor, melyben egyszeres és többszörös feleletválasztó feladatok találhatók. A második részben pedig 2 db kifejtős kérdésre kell válaszolni.

  Témakörök:
  A múzeum helye, feladata, szerepe a kultúra közvetítésében, magyar múzeumi szaktevékenység alapvető formái és legfontosabb szabályai. A magyar múzeumtörténet, a műgyűjtés és a magyar múzeumügyre vonatkozó jogszabályok

  A múzeumban zajló nyilvántartási és adminisztratív, illetve szolgáltatási tevékenységek és ezek szabályai

  A műtárgyakat befolyásoló környezeti tényezők és azok hatásai, megelőző műtárgyvédelem

  Múzeumi biztonság, munka-, tűz- és balesetvédelem

  Az ázsiai és európai kézi merítésű és gépi gyártású papírok főbb jellemzői, a papír károsodásának okai, típusai és jellegzetességei, a papír tisztításának és javításának főbb módszerei, anyagai és kockázatai.

  A bőr kikészítésének lépései, cserzéstípusok, a cserzett bőr és a pergamen főbb tulajdonságai és károsodásainak okai és megjelenési formái, a bőrök tisztításának, ragasztásának módszerei, anyagai és kockázatai.

  A természetes és mesterséges szálas anyagok és a textiltípusok főbb jellemzői, a textilek károsodásának okai és főbb megjelenési formái, a nedves tisztítás előtti műveletek és a nedves kezelés kockázatai, a varrókonzerválás szabályai.

  A fatest részei és a fa főbb tulajdonságai, a faanyagok károsítói és ezek főbb megjelenési formái, a fa száraz és nedves tisztításának anyagai, módszerei és kockázatai, a fa ragasztásának anyagai és főbb etikai szempontjai.

  A vas, réz, ón főbb fizikai, kémiai tulajdonságai, károsodásai, a korróziós termék, a patina és a felületi szennyeződés közti különbség, eltávolításuk lehetőségei és kockázatai, a felületvédelem anyagai

  A kerámia fogalma, főbb típusai, az alapanyag összetétele és az alapvető készítéstechnikai eljárások, a jellegzetes károsodások okai és megjelenési formái régészeti és nem régészeti kerámia tárgyak esetén, e károsodási típusok kezelésének elméleti alapjai, a beavatkozások kockázatai


  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 35%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

  Projektfeladat

  A vizsgatevékenység megnevezése: Műtárgyak konzerválása-restaurálása, csomagolása

  A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: A vizsgatevékenység két részből áll, mindkettőt teljesíteni kell a sikeres vizsgához

  a) vizsgarész: A vizsgamunka feladat (egy a szaktanár által kiválasztott műtárgy konzerválása, restaurálása szaktanár irányításával) bemutatása
  A vizsgamunka dolgozat az alábbi fejezeteket kell tartalmazza:
  A tárgy adatai és leírása
  Történeti háttér
  Készítéstechnikai leírás
  Állapotfelmérés
  Anyagvizsgálatok
  Konzerválási-restaurálási terv
  A konzerválás – restaurálás menete
  Javaslatok a tárgy további kezeléséhez
  Felhasznált anyagok
  Ábra és képjegyzék
  Irodalomjegyzék

  A dolgozat terjedelme minimum 12 oldal, ajánlott betűtípus Times New Roman, 12-es betűméret, sorköz 1,5-es, szakirodalom és egyéb források a dolgozat végén külön fejezetben megadva. A dolgozatnak tartalmaznia kell a tárgyat és a munkafolyamatokat bemutató fotókat a szövegbe szerkesztve és képaláírással ellátva. A dolgozat bekötésének módja: spirálozott.

  A vizsgázó a szaktanár által minősített dolgozatot 15 nappal a vizsga időpontja előtt beküldi az akkreditált vizsgaközpontba, a konzervált-restaurált műtárgyat pedig a vizsga napján kell a helyszínre vinni. A vizsgán a vizsgázó 10 percben bemutatja a dolgozat és a munka fő részeit. A bizottság megtekinti a kezelt tárgyat és kérdéseket tesz fel a kezeléssel kapcsolatban.


  b) vizsgarész: Egy kiválasztott „műtárgy” csomagolása
  A vizsgázó a bizottság által kijelölt tárgyat kölcsönzési célú szállításra a műtárgyvédelmi előírásoknak megfelelően becsomagolja a rendelkezésre álló csomagolóanyagok közül a legmegfelelőbbeket alkalmazva. Végül a tárgymozgatást a szimuláns mozgatási naplóba rögzíti, valamint javaslatot tesz a műtárgy ideális klimatikus körülményeire.

  A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 50 perc, ebből az a) vizsgarész 20 perc (bemutatás 10 perc, kérdésekre válasz 10 perc), b) vizsgarész 30 perc.

  A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 65%

  A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

Kapcsolódó szakmák

Az oldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a szakképesítések hatályos és a már hatályát vesztett szakmai és vizsga követelményeit kiadó rendeletekről az alábbi hivatalos forrásokból tájékozódhat:
www.magyarorszag.hu
www.nive.hu